Nhà máy Mascot Laos

Tên dự án:

NHÀ MÁY MASCOT LAO


Địa chỉ:

Lào


Hạng mục:

Cung cấp điều hòa TRANE