Công ty HS VINA

Tên dự án:

Công ty HS Vina


Địa chỉ:

Bình Xuyên, Vĩnh Phúc


Hạng mục:

Cải tạo nhà xưởng