Sun World Bà Nà Hills

Tên dự án:

Sun Group – Bà Nà Hill


Địa chỉ:

Đà Nẵng


Hạng mục:

Cung cấp điều hòa TRANE