Tối ưu hóa năng lượng trong nhà máy

  1. Tối ưu “dòng”, Tối ưu không gian
  • Xác định phương án bố trí tối ưu và kế hoạch quản lý, sử dụng, bảo trì đối với các “dòng” (sản xuất, logistics, thông tin liên lạc, quản lý…) phù hợp các kế hoạch kinh doanh.
  • Xác định quy mô, phương án bố trí không gian hợp lý với nhu cầu hiện tại và thuận lợi cho mở rộng, phát triển tương lai.
  • Xác định các mô-đun chuẩn đối với công trình và dây chuyền SX của từng đối tượng.

2. Tối ưu các hệ thống Kỹ thuật và sản xuất

  • Xác định hiện trạng vận hành của các hệ thống kỹ thuật (năng lực xử lý, độ tin cậy, độ bền…).
  •  Đánh giá tổng thể hiệu năng sản xuất (hệ thống kỹ thuật & nhân sự).
  • Xác định điểm chuẩn của hệ thống (công suất tối ưu) và các kế hoạch bảo trì, duy tu
  • Xây dựng các phương án tối ưu đối với hệ thống kỹ thuật và sản xuất
  • Phân tích Công suất Kho: Đảm bảo sử dụng hiệu quả nhất không gian lưu trữ.