Công ty Viettel Hòa Bình

Tên dự án:

CÔNG TY VIETTEL HÒA BÌNH


Địa chỉ:

Xóm 8, Xã Sủ Ngòi, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình


Hạng mục:

Dự án sửa chữa điều hoà