Nhà máy Mascot, Lào

Tên dự án:

Nhà máy Mascot, Lào


Địa chỉ:

Khu kinh tế đặc thù VITA Park, Km 22, Ban Nonthong, huyện Saythany, Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào


Hạng mục:

Bảo trì hệ thống điều hòa chính xác Liebert Hiross PX025-11546649