Nhà máy Thép Việt Đức

Tên dự án:

NHÀ MÁY THÉP VIỆT ĐỨC


Địa chỉ:

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc


Hạng mục:

Bảo trì hệ thống HVAC